Projekty

Klub Integracji Środowiskowej

Klub Integracji Środowiskowej to miejsce służące integracji, rozwojowi osobistemu oraz samopomocy osób z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Program zakłada cykliczne prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, treningu umiejętności społecznych, w tym radzenia sobie z emocjami, uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym. Młodzież i dorośli z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, mają problem z zagospodarowaniem czasu wolnego. Podczas spotkań mogą oni  realizować swoje zainteresowania i znaleźć szczęście w pokonywaniu, nieraz z wielkim wysiłkiem, własnych ograniczeń. W tej perspektywie organizować swój czas wolny oznacza zachować i rozwijać swoją ciekawość w stosunku do rzeczywistości, rozszerzać na miarę możliwości swój horyzont umysłowy i uczuciowy, wzbogacać swoje życie wewnętrzne i rozwijać możliwości twórcze. Uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, z terenu miasta Łomża. Spotkania realizowane są w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży. Z obserwacji wynika, że na terenie miasta Łomża istnieje luka w ofercie zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, w których mogłyby one czynnie uczestniczyć i rozwijać swój potencjał społeczny. Młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością, często pozostawione są same w domach rodzinnych. Zarówno one, jak i ich rodziny nie mają możliwości kontynuacji rozwoju społecznego.


Pracownia Rozwoju

Pracownia Rozwoju to projekt skierowany do dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością. Zakłada on przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju poprzez usprawnianie małej motoryki z terapią ręki oraz terapię EEG Biofeeedback. Działania odbędą się w terminie od lipca 2017 do grudnia 2017 r. Głównym celem projektu jest zapewnienie  dostępu mieszkańcom miasta Łomża do bezpłatnych zajęć specjalistycznych. W ramach projektu „Pracownia rozwoju” terapią objętych zostanie 3 dzieci. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności prezentujące deficyty w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, motorycznym,  manualnym.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pod tytułem Pracownia Rozwoju, współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża.


Rozproszone Zmysły

Rozproszone zmysły to projekt skierowany do dzieci z niepełnosprawnością. Zakłada on przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju poprzez terapię integracji sensorycznej SI. Działania odbędą się w terminie od lipca 2017 do sierpnia 2017 r. W ramach projektu „Pracownia rozwoju” wsparciem objętych zostanie 20 dzieci, w tym 4 specjalistyczną terapią SI.  Adresatami zajęć są dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności prezentujące deficyty w rozwoju emocjonalnym i motorycznym.

Projekt realizowany jest w ramach środków otrzymanych z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.


Klub z Kulturą

Okres trwania: od 2018-05-09 do 2018-12-31

Głównym celem realizowanego przez członków stowarzyszenia „Czas Rozwoju” projektu „Klub z Kulturą” było zapewnienie osobom niepełnosprawnym będącym uczestnikami Klubu Integracji Środowiskowej dostępu do różnego rodzaju dóbr kultury i sztuki oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu tych osób. Realizowany projekt miał na celu pobudzanie chęci rozwoju osobistego naszych klubowiczów poprzez ciekawe i kreatywne spędzanie czasu, kształtowanie ich samodzielności i aktywności społecznej oraz zwiększenie samooceny, wiary w siebie i własne możliwości. Wszystkie realizowana w ramach projektu wyjścia i wyjazdy dały naszym uczestnikom możliwość rozwijania umiejętności komunikowania się i nawiązywania właściwych relacji międzyludzkich, umożliwiły realną integrację ze sprawną częścią społeczeństwa lokalnego, przełamały wiele barier: społecznych, zdrowotnych a niejednokrotnie również tych najbardziej przyziemnych, czyli ekonomicznych. „Klub z Kulturą” był wyjątkową formą autentycznego i aktywnego obcowania osób niepełnosprawnych i ich najbliższych ze sztuką. Możemy śmiało stwierdzić, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym. Udało nam się ukazać naszym klubowiczom szeroki wachlarz kulturalnych możliwości, zachęcić ich do rozwijania indywidualnych możliwości, upodobań i zainteresowań, zaciekawić ich sztuką, której niektórzy nie mieli szans poznać ze względu na różnorodne ograniczenia. Jesteśmy przekonani, że w trakcie trwania projektu udało nam się uwrażliwić naszych uczestników na piękno otaczającej sztuki, ukazać możliwości korzystania z różnorodnych propozycji kulturalnych, które niejednokrotnie są na wyciągnięcie ręki. Przetarliśmy szlaki, aby nasi klubowicze potrafili, już według własnych upodobań skorzystać z tych, które najbardziej przypadły im do gustu.

W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia:

  1. Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku dla 10 os. niepełnosprawnych, 5 rodziców, 6 terapeutów i 2 wolontariuszy.
  2. Wyjście na spektakl do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. 2. Wyjście na wystawę plastyczną do Domu Środowisk Twórczych Miejskiego Domu Kultury w Łomży dla 10 os. niepełnosprawnych, 2 terapeutów i 2 wolontariuszy.
  3. Wyjście do kina Millenium w Łomży dla 10 os. niepełnosprawnych, 2 terapeutów i 2 wolontariuszy.
  4. Wyjście na wystawę i warsztaty o historii Łomży do Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży dla 10 os. niepełnosprawnych, 2 terapeutów i 2 wolontariuszy.

Wszystkie zorganizowane w czasie trwania projektu wyjazdy i wyjścia pozytywnie wpłynęły na umiejętność pełnienia prawidłowych ról społecznych, co znacząco przyczyniło się do zwiększenia samooceny uczestników, wiary w siebie i własne możliwości. Poprzez działania projektu udało nam się zaspokoić potrzebę wspólnego i aktywnego spędzania czasu w zaproponowanych formach, wzmocnienie i zacieśnienie więzi, przyjaźni w grupie. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i terapeutów udało nam się zintegrować dwa, funkcjonujące równorzędnie środowiska: osób sprawnych i niepełnosprawnych.


Warsztaty rękodzieła ludowego dla mieszkańców Łomży

Okres trwania: od 2018-04-02 do 2018-08-31

Głównym celem projektu „Warsztaty rękodzieła ludowego” była integracja społeczności lokalnej, w związku z wydarzeniami kulturalnymi miasta: Nocy Muzeów oraz obchodami 600 – lecia nadania praw miejskich Łomży, poprzez warsztaty techniki decoupage. Cel ten został w pełni osiągnięty, o czym świadczy ogromne zainteresowanie proponowaną formą warsztatów oraz aktywny udział w nich wielu członków lokalnej społeczności. Warsztaty poza wzniosłą ideą integracji, miały również na celu upamiętnienie 600 – lecia nadania praw miejskich Łomży oraz zwiększenie zainteresowania naszej społeczności lokalnej kulturą, tradycjami, zwyczajami oraz ukazanie bogactwa w nich tkwiących. Realizacja powyższych celów nastąpiła poprzez zorganizowanie dwóch warsztatów rękodzieła ludowego podczas których uczestnicy techniką decoupage ozdabiali wzorami kurpiowskimi materiały z naturalnego drewna. Jesteśmy pewni, że udało nam się pogłębić wśród uczestników warsztatów więzi lokalne i międzypokoleniowe (uczestnikami warsztatów były zarówno osoby dorosłe, młodzież jak również dzieci, pod opieką swoich opiekunów). Udało nam się umocnić tożsamość lokalną uczestników warsztatów ale również spopularyzować wśród nich dziedzinę rękodzieła ludowego, jaką jest decoupage. Wśród wielu uczestników udało nam się na tyle wzbudzić chęć tworzenia pięknych i oryginalnych dekoracji, że uczestniczyli zarówno w pierwszym jak i w drugim z proponowanych przez nas spotkań oraz dopytywali o stałą możliwość współpracy w zakresie rękodzieła. Dzięki technice decoupage, która ma wpisaną w swoje podstawy łatwość wykonania oraz poczucie bycia twórcą, mogliśmy rozbudzać kreatywność uczestników warsztatów oraz rozwijać umiejętności twórczego spędzania wolnego czasu i relaksu. Dzięki organizacji warsztatów miała miejsce realna integracja środowiska osób sprawnych i niepełnosprawnych, wszyscy razem, przy jednym stole tworzyliśmy oryginalne i wyjątkowe rękodzieła. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w zaplanowanym wymiarze.
Projekt „Warsztaty rękodzieła ludowego” przyczynił się do umocnienia tożsamości lokalnej i integracji społecznej. Podniósł poziom zainteresowania kulturą, tradycjami, zwyczajami społeczności lokalnej. Dzięki zaproponowanym rodzajom technik rękodzieła ludowego uczestnicy nabyli nową umiejętność oraz poszerzyli wiedzę o regionie, w którym mieszkają. Warsztaty przyczyniły się również do utrwalania więzi i rozwijania umiejętności społecznych. Rezultat ten ma wpływ na wszystkich uczestników warsztatów, ale szczególnie cenny na osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną. Działania wpłynęły na rozwój kreatywności, umiejętność twórczego spędzania czasu wolnego. Udział wolontariuszy wpłynął pozytywnie na kształtowanie pozytywnych, prospołecznych postaw.


Klub z Kulturą II

Okres trwania: od 2019-02-01 do 2019-12-31

Wydarzenia kulturalne Łomży i okolic były okazją sprzyjającą integracji społecznej uczestników projektu, tj. osób niepełnosprawnych z innymi odbiorcami wydarzeń kultury i sztuki. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z przyczyn ekonomicznych oraz deficytów wynikających z niepełnosprawności ( np. problemów z komunikowaniem się, samodzielnym poruszaniem się) rzadko mają możliwość korzystać z zasobów i oferty kultury tj. kino, teatr, opera, muzeum. Po zajęciach w szkole, Warsztatach Terapii Zajęciowej osoby niepełnosprawne intelektualnie najczęściej pozostają w domu, zamknięte w „czterech ścianach”. Jako wieloletni pedagodzy i jednocześnie członkowie Stowarzyszenia Czas Rozwoju – widzimy niezaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne uczestników Klubu Integracji Środowiskowej. Nasze doświadczenie pedagogiczne, jak również doświadczenia zebrane w trakcie realizacji I edycji projektu „Klub z kulturą” pokazują, że formy spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne dotyczące kultury i sztuki są niewystarczające, a niejednokrotnie w ogóle nie mają miejsca, co doprowadza do obniżenia poziomu umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, a w dalszej perspektywie może doprowadzić do wykluczenia społecznego tych osób. Istnieje wyraźna potrzeba edukacji w zakresie aktywnego spędzenia czasu, również z propozycjami kulturalnymi oraz kształtowanie, pielęgnowanie i rozwijanie prawidłowych postaw w tym zakresie. Dostrzegamy celowość podejmowania takich działań, w których osoby niepełnosprawne mogłyby czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego miasta i regionu oraz rozwijać swój potencjał społeczny. W trakcie realizowania pierwszej edycji projektu „Klub z kulturą” udało nam się sprawić, że część naszych klubowiczów po raz pierwszy miała możliwość wyjścia do teatru, czy filharmonii. Niektóre z tych osób po raz pierwszy mogły pójść do kina… te, jakże dające do myślenia doświadczenia były dla nas ogromną motywacją do kontynuacji naszych działań. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu zwiększy zainteresowanie kulturą i poszerzy wachlarz możliwości i zainteresowań uczestników projektu. Wiemy, że udział w wydarzeniach kulturalnych pozytywnie wpłynął na umiejętność pełnienia prawidłowych ról społecznych – po doświadczeniach z poprzedniego projektu, mamy tego namacalne dowody. Realizacja projektu „Klub z kulturą II” bezpośrednio przyczyniła się do zwiększenia samooceny uczestników, wiary w siebie i własne możliwości. Poprzez działania projektu zostanie zaspokojona potrzeba wspólnego i aktywnego spędzania czasu w zaproponowanych formach, wzmocnione zostaną więzi przyjaźni w grupie i nastąpi realna integracja środowiska osób sprawnych z niepełnosprawnymi. Adresatami zadania było 10 osób niepełnosprawnych z Łomży (młodzież i dorośli) – uczestnicy Klubu Integracji Środowiskowej ich rodzice oraz wolontariusze, m.in.: studenci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Realizacja zadania przyczyniła się do niwelowania barier wynikających z niepełnosprawności poprzez aktywizację uczestników oraz wsparcie rodzin tych osób. Realizacja projektu ” Klub z kulturą II” dla grupy młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi przyczyni się do wyrównania szans osób niepełnosprawnych poprzez bezpośredni i autentyczny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego naszego miasta i regionu. Działania te znacząco podniosły poziom zainteresowania kulturą i sztuką uczestników projektu. Zadanie znacznie wpłyneły na rozwój osobistego potencjału społecznego uczestników oraz ich umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego. Również pozytywnie wpłynęły na utrwalenie i pogłębienie powstałych więzi przyjaźni w Klubie. Rezultaty te miały wpływ na wszystkich uczestników tego projektu. Udział wolontariuszy wpłynął pozytywnie na kształtowanie się w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań. Zadanie w dużym stopniu przyczyniło się do realnej integracji środowiska osób sprawnych z niepełnosprawnymi. Noc muzeów ujęta w programie realizowanego projektu przyczyniła się do umocnienia tożsamości lokalnej i integracji społecznej. Podniosła poziom zainteresowania kulturą, tradycjami, zwyczajami społeczności lokalnej. Warsztaty przyczyniły się również do utrwalania więzi i rozwijania umiejętności społecznych. Rezultat ten miał wpływ na wszystkich uczestników warsztatów, ale szczególnie cenny na osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną. Działania wpłynęły na rozwój kreatywności, umiejętność twórczego spędzania czasu wolnego. Udział wolontariuszy wpłynął pozytywnie na kształtowanie pozytywnych, prospołecznych postaw.


Klub Integracji Środowiskowej w Łomży jako program samopomocowy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin-II edycja

Okres trwania: od 2019-04-03 do 2019-12-10

Klub Integracji Środowiskowej to propozycja kontynuacji cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Miejsce służące integracji, rozwojowi osobistemu oraz samopomocy osobom z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom. Młodzież i dorośli z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, mają problem z kreatywnym zagospodarowaniem czasu wolnego. Podczas proponowanych spotkań mogli oni realizować swoje zainteresowania, ale również znaleźć radość w pokonywaniu, nieraz z wielkim wysiłkiem, własnych ograniczeń. Program klubu zakładał cykliczne prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementów treningu umiejętności społecznych, w tym radzenia sobie z emocjami, dogoterapii. Zajęcia prowadzone były w soboty z wyłączeniem świąt i okresów okołoświątecznych oraz okresu wakacyjnego. Uczestnikami projektu było 10 osób z niepełnosprawnością, która zyskała szansę na celowe organizowanie swojego czasu wolnego, rozwijanie swojej ciekawości w stosunku do rzeczywistości, rozszerzanie na miarę możliwości swojego horyzontu umysłowego i emocjonalnego oraz rozwijanie możliwości twórczych. Uczestnikami klubu były osoby z niepełnosprawnością z terenu miasta Łomża. Zadanie będzie realizowane w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Czterogodzinne zajęcia prowadzone były przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę stowarzyszenia Czas Rozwoju. Działania projektu  wsparte były pomocą wolontariuszy.


Centrum Wolontariatu

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, którego oferta na prowadzenie Centrum otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej.

Koordynatorami projektu są Iwona Gilewska – która na co dzień pracuje w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży wraz z Justyną Konopką, wieloletnią wolontariuszką, teraz pracownicą państwowej uczelni w Łomży. „Centrum Wolontariatu” jest łącznikiem między instytucją, a wolontariuszem . Kluczową jego działalnością jest prowadzenie pośrednictwa wolontariatu. Powstała strona www, na której tworzona jest baza wolontariuszy, a także lista potrzeb.
Centrum Wolontariatu swoją siedzibę ma w Domku Pastora. To tam – 6 godzin tygodniowo, w tym raz w tygodniu także w godzinach popołudniowych – dyżurują  koordynatorki. Można przyjść do nich z pomysłem na wydarzenie i zgłosić zapotrzebowanie na wolontariuszy, jak również z ofertą pomocy wolontariackiej. Stworzona została baza wolontariuszy i ofert, a także organizacja szkoleń dla osób, które chcą zaangażować się w wolontariat.

Strona Centrum Wolontariatu: https://wolontariatlomza.pl

Powiązane linki:

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9298


Czas Rozwoju- Sklepy Charytatywne

Okres trwania: od 2020-07-15 do 2020-10-31

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przygotowując się do otwarcia sklepu charytatywnego, który będzie zatrudniał osoby z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” nawiązało kontakt z litewskim Stowarzyszeniem Humana People to People Baltic i polskim Stowarzyszeniem „My dla Innych” oraz Kontakt Miast Białystok-Eindhoven. Polska młodzież razem z młodzieżą litewską skupioną w Stowarzyszeniu Lenku Invalidu Asociacija ”LitPolinva” poznają modele sklepów charytatywnych prowadzonych przez te organizacje. Dowiedzą się, jak jest zorganizowana praca sklepu, jakie są skuteczne formy promocji sklepu i promocji towarów, zobaczą, w jaki sposób są eksponowane towary i zorganizowana przestrzeń. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia wolontariatu, podczas których poznają rozwiązania prawne i praktyczne związane z organizacją pracy wolontariuszy, a także wyznaczniki etyczne towarzyszące społecznej pracy wolontariuszy. Kolejne warsztaty będą dotyczyły zasad promocji inicjatyw społecznych i współpracy z lokalnymi mediami, ponieważ niezwykle istotne jest, aby mieszkańcy poznawali idee sklepu charytatywnego i w różny sposób włączali się w jego wspieranie, aby ta współpraca miała charakter długofalowy. Polska i litewska młodzież podzielą się nawzajem swoim dotychczasowym doświadczeniem na temat pozyskiwania darczyńców i budowania z nimi więzi. W ten sposób z pewnością poszerzy się wachlarz możliwości, z którego będzie można czerpać inspirację do najbliższych działań. Spotkania będą połączone z pogłębianiem wiedzy o kulturze sąsiednich krajów – młodzież litewska przygotuje wirtualną wycieczkę po Wilnie pokazując wybrane przez siebie atrakcje turystyczne, a młodzież polska zaprosi swoich kolegów do Łomży zachęcając przygotowanym przez siebie filmem. Będzie nauka piosenek i prezentacja narodowych potraw.

Wszystkie spotkania, zajęcia edukacyjne, wizyty odbędą się za pośrednictwem komunikatorów społecznych w systemie online, co będzie ciekawym doświadczeniem, pierwszy raz zastosowanym przez Stowarzyszenie na taką skalę.

Wierzymy, że zgromadzone wspólne doświadczenia i poznanie dobrych praktyk pozwolą rozwijać współpracę organizacji w przyszłości.

Podsumowanie projektu wraz z relacją wideo dostępne tutaj!

Partnerzy:

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w Łomży
Stowarzyszenie Lenku Invalidu Asociacija ”LitPolinva” w Wilnie
Humana People to People Baltic