Konferencja „Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” – zaproszenie

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bernadeta Krynicka,
Urząd Miasta Łomża, Stowarzyszenie Czas Rozwoju

zapraszają na konferencję

„Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób
z niepełnosprawnością 
intelektualną”

Konferencja odbędzie się 23 października 2017 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w godzinach 10.00-16.00.

Program konferencji

 1. Przywitanie zgromadzonych gości
 2. Wystąpienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Praca w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
 3. Wystąpienie organizatorów:
  • Pani Poseł na Sejm RP Bernadety Krynickiej,
  • Pani Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża dr Agnieszki Muzyk,
  • Pani Lucyny Anteckiej – Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”.
 4. Teoretyczne i organizacyjne założenia zatrudnienia wspomaganego
  1. Wystąpienie Pani Moniki Zakrzewskiej, Wiceprezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego – „Zatrudnienie wspomagane. Stan obecny i perspektywy. Zatrudnienie wspomagane a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.”
  2. Wystąpienie Pani Grażyny Bogdańskiej – Dyrektora PFRON w Białymstoku oraz Pana Rafała Średzińskiego – Prezesa Stowarzyszenia MY DLA INNYCH – „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako wyzwanie prawne – Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ulgi dla pracodawców. Programy PFRON wspierające osoby z niepeł-nosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy.”
  3. Przerwa kawowa
  4. Wystąpienie Pani Anny Fabin – MOPS, BZIRON, CIS w Łomży oraz Pana Dariusza Budrowskiego – Doradcy Prezydenta Miasta Łomża i eksperta ds. środków z UE – „Działania i możliwości realizacji projektów unijnych w zakresie wspierania zatrudnienia wspomaganego. Wsparcie dla przedsię-biorców z EFS.”
  5. Wystąpienie Pani Marii Gwardys, przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – „Wsparcie realizowane przez PUP w Łomży na rzecz osób z niepełnosprawnością.”
  6. Dobre praktyki:
   • przykład Agencji Zatrudnienia Wspomaganego „Centrum DZWONI” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
   • Wstąpienie klientów Zakładu Aktywności Zawodowej „MY dla Innych”,
   • Dobre praktyki w Łomży.
  7. Wystąpienie Prof. Oświaty Lidii Klaro-Celej – pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga, doradczyni metodycznej m.st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego, eksperta MEN w zakresie kształcenia specjalnego – „Aktualne zmiany w zakresie przygotowania ucznia ze specjalnymi potrzebami do pełnienia różnorodnych ról w dorosłym życiu, w tym roli pracownika. Z doświadczeń polskich i innych krajów europejskich.”

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 18.10.2017 na adres mailowy:
stowarzyszenie@czas-rozwoju.pl