…dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Zatrudnienie wspomagane polega na zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością w zakładzie pracy na otwartym rynku pracy. Jednocześnie zapewnia systematyczne szkolenie na stanowisku pracy oraz udzielanie ciągłego wsparcia w utrzymaniu tego zatrudnienia, tak długo, ile potrzebuje tego wspierana osoba.

Koncepcja oferująca zatrudnienie wspomagane stawia w centrum zainteresowania osobę z niepełnosprawnością. Jej indywidualne potrzeby, możliwości determinują zakres i rodzaj udzielonego jej wsparcia. Potrzeby każdej osoby różnią się od siebie, dlatego proponowane rozwiązania są specyficzne – „szyte na miarę”.

Wyróżniamy trzy główne obszary udzielanego wsparcia:

  • wybór ścieżki kariery;
  • znalezienie miejsca pracy odpowiedniego do kompetencji osoby i szkolenie w miejscu pracy;
  • utrzymanie pracy;

Osoba, która skorzysta z oferty zatrudnienia wspomaganego w rezultacie ma szansę otrzymać:

  • płatne zatrudnienie na otwartym rynku pracy, na stanowisku pracy dopasowanym do jej aspiracji i kompetencji,
  • zatrudnienie w zintegrowanym środowisku, w oparciu o wcześniej uzgodnione z pracodawcą warunki, za które będzie jej się należała płaca w takiej samej wysokości jak w przypadku innych pracowników mających taki sam zakres obowiązków.

Kluczową rolę w procesie zajmuje trener pracy – profesjonalista, który dostarcza osobie niepełnosprawnej zindywidualizowanej asysty, wsparcia na każdym etapie poszukiwania i podjęcia pracy, a następnie zapewnia stały monitoring jakości wykonywanej pracy.

Usługa zatrudnienia wspomaganego zapewnia jednocześnie kompleksowość i wielowymiarowość wsparcia poprzez współdziałanie trenera pracy w zespole z doradcą zawodowym i psychologiem.

W celu realizacji wartości i zasad przewodnich zatrudnienia wspomaganego stosowany jest w Polsce pięcioetapowy proces wsparcia osoby z niepełnosprawnością:

  • zaangażowanie;
  • tworzenie profilu zawodowego;
  • poszukiwanie pracy;
  • zaangażowanie pracodawcy;
  • wsparcie w miejscu pracy i poza nim;

Następne strony zawierają szczegóły procesu wsparcia w ramach naszej usługi. Możesz także poznać pracę osób zaangażowanych w zatrudnienie wspomagane.